>> english >> kontakt

Základné informácie o SSFDP

* Názov občianskeho združenia: Slovenská spoločnosť pre fotogrametriu a diaľkový prieskum
* Anglický názov: Slovak Society for Photogrammetry and Remote Sensing
* Oficiálna skratka: SSFDP
* Typ organizácie: občianske združenie - nepolitická spoločenská organizácia založená na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
* IČO: 42 135 982
* DIČ: 2022736771
* Sídlo a úradná adresa: Radlinského 11 (blok A, 2. posch.), 810 05 Bratislava 15
* Oficiálna web-stránka: www.ssfdp.sk
* Oficiálny e-mail:
* Štatutárny zástupca: Ing. Marek Fraštia, PhD., podpredseda (s poverením vykonávať funkciu predsedu)

Prečo sme vznikli
Vznikli sme v roku 2008 z bývalej Komisie pre fotogrametriu a diaľkový prieskum Slovenského zväzu geodetov.
SSFDP je jej priamym nasledovníkom ako riadny člen za SR (od r. 2010) v medzinárodnej organizácii pre fotogrametriu a diaľkový prieskum ISPRS (www.isprs.org).
Predseda KpFaDP SZG prof. Ing. Pavel Bartoš CSc., významný slovenský odborník, univerzitný pedagóg a autor mnohých vedeckých publikácií v danej problematike, sa spolu so svojimi kolegami rozhodli zdôrazniť význam tohoto vedného smeru a založiť samostanú nezávislú organizáciu SSFDP. Reagovali tak na zvyšujúci sa dopyt po kvalitnom a efektívnom fotogrametrickom či inom diaľkovom senzorovom zbere geodát, ktorý nebol na Slovensku jednoznačne odborne zastrešený a jeho význam nebol dostatočne prezentovaný. SSFDP vzniklo z potreby zdôrazniť osobitné zameranie vedy, výskumu a odborných špecializácií na automatizovaný zber a spracovanie geodát pre priestorové databázy, ktoré tak podrobne neriešia odborné špecializácie zamerané na GIS.
        ... späť

        posledná zmena: 02.09.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.