>> english >> kontakt

Ciele SSFDP

* Cieľom združenia je podpora všetkých aktivít súvisiacich s rozvojom zberu, spracovania a obnovou geodát, vrátane misií zberu dát mimo Zeme, fotogrametricky alebo inými formami diaľkového prieskumu. SSFDP ponúka platformu spolupráce a je zastrešujúca pre slovenských špecialistov pre danú oblasť.
* Našim hlavným cieľom je zasadenie sa za sa koordinovaný vysokokvalitný zber geodát z oblasti Slovenska a širšieho okolia. Sme presvedčení, že zabezpečením zberu najkvalitnejšich zdrojových geodát umožníme rýchlejšie napredovanie mnohých odvetví národného hospodárstva.
* Združenie sa nešpecializuje na geografické informačné systémy (GIS), ani geodetické základy či kataster. Tomu sa venujú iné odborné združenia či štátne organizácie.
* Prioritou združenia je aj možnosť podielať sa na tvorbe koncepcií a optimalizovať celoštátny zber najpresnejších geodát nasnímaných vo vysokom rozlíšení - s ohľadom na automatizáciu, racionalizáciu a efektivitu procesov.
* Združenie obhajuje a presadzuje odborné, profesné a spoločenské záujmy svojich členov.
* Svoju činnosť združenie realizuje prostredníctvom projektov, seminárov, konferencií, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti, spracovaním koncepcií, návrhov a riešení.
* Združenie poskytuje podporu študentom, vzdelávacím a výskumným aktivitám, popularizácii využitia zberu dát fotogrametricky alebo inými metódami diaľkového prieskumu. Snaží sa o zrýchlenie výmeny poznatkov medzi svojimi členmi a podporuje ich v inováciách. Usiluje sa o rozvoj vedomostnej spoločnosti.
* Podporuje a rozvíja aktivity v oblasti legislatívy a štandardizácie automatizovaného zberu, spracovania a obnovy geodát.
* Podporuje zavádzanie a využívanie nových technológií v praxi.
* Za účelom naplnenia svojich cieľov združenie spolupracuje s jednotlivcami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy, vedecko-výskumnými a vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí.
* Za účelom naplnenia poslania a dosiahnutia svojich cieľov združenie môže zriaďovať a organizovať prácu odborných skupín.
* Združenie môže byť členom iných odborných organizácii doma aj v zahraničí.
* Združenie presadzuje lepšiu dostupnosť a efektívne využitie geodát týkajúcich sa Slovenska pre slovenskú vedu a výskum či štátne organizácie, súčasne pri zlepšenej kontrole legálnosti používania týchto dát.

        ... späť

        posledná zmena: 21.5.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.