>> english >> kontakt

Aktivity


09.09.2015 - Bratislava - Konferencia IPG2015 - Laserové a obrazové skenovacie systémy v inžinierskej geodézii

Katedra geodézie SvF STU v Bratislave organizuje dňa 9.9.2015 konferenciu IPG2015 so zaujímavým tématickým zameraním - Laserové a obrazové skenovacie systémy v inžinierskej geodézii. Viac na stránke konferencie IPG2015.


31.08.2015 - Bratislava - zmena adresy sídla SSFDP

Po odovzdaní úradnej a finančnej agendy predsedu a funkcii štatutárneho zástupcu Ing. Marekovi Fraštiovi PhD. sme zmenili sídlo SSFDP - teraz je v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave na Katedre geodézie (blok A, 2. posch.) na Radlinského 11, 810 05 Bratislava 15.


19.08.2015 - Bratislava - Dopravný úrad zverejnil Rozhodnutie o podmienkach prevádzky dronov
Ide o Rozhodnutie č. 1/2015,ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Odporúčame si ho pozorne preštudovať - viď link na stránku Dopravného úradu.


01.07.2015 - Bratislava - odovzdanie úradnej a finančnej agendy predsedu a funkcie štatutárneho zástupcu
Dnes bola odovzdaná predsedom Ing. Markom Paškom podpredsedovi Ing. Marekovi Fraštiovi PhD. plná moc na vykonávanie funkcie predsedu SSFDP. Bolo odovzdané vedenie bankového účtu SSFDP, úradná a finančná agenda (písomne aj digitálne) s vyrovnaným stavom financii a zabezpečenými platbami na úhradu existujúcich záväzkov, členského v ISPRS na rok 2015 a riadne ďalšie fungovanie SSFDP. Prebratím plnej moci prešla funkcia štatutárneho zástupcu SSFDP na Ing. Mareka Fraštiu PhD. Ing. Marko Paško zostane členom predsedníctva SSFDP do najbližšieho VZ SSFDP, kde sa bude voliť nové predsedníctvo a predseda. Doterajší štatutár Ing. Marko Paško ďakuje všetkým členom za doterajšiu dôveru a podporu, len vďaka ktorým sa podarilo od roku 2008 do 2015 rozšíriť počet členov zo 4 na viac ako 30. Novému štatutárnemu zástupcovi praje veľa zdaru a úspechov v ďalšom úspešnom vedení SSFDP.


22.05.2015 - Zvolen - stretnutie členov SSFDP a VZ

V spolupráci s RC_SSFDP_ZV sa dňa 22.05.2015 na TU Zvolen konalo dôležité VZ SSFDP - stretnutie všetkých členov, na ktorom sme chceli okrem iného aj voliť nové predsedníctvo a predsedu. Vzhľadom na to, že chýbalo pár hlasov na uskutočnenie zmien, predseda informoval o aktuálnom stave, aktivitách, financiách a o možnostiach ďalšieho napredovania. Po prediskutovaní návrhu niektorých členov na zmenu vo vedení SSFDP predseda Ing. Marko Paško tento návrh uvítal a podporil ochotu podpredsedu Ing. Mareka Fraštiu PhD. prebrať na seba zodpovednosť za vedenie SSFDP, prípravu ďalšieho VZ a funkciu štatutára.


11.12.2014 - Bratislava - Návšteva na Dopravnom úrade SR ohľadom používania UAV v SR pre potreby fotogrametrie a diaľkového prieskumu
Keďže otázok ohľadom možnosti oficiálneho nahlásenia UAV pre FaDP pribúda, zorganizovali sme návštevu na Dopravnom úrade na Letisku v Bratislave. Pán riaditeľ Nemeček si veľmi pozorne vypočul naše otázky a následne ich kompetentne zodpovedal. Oboznámil nás s aktuálne platnou legislatívou a odporučil, ako majú majitelia UAV správne postupovať a čo musia splniť. O záveroch budeme členov informovať.


6.-7.11.2014 - Žilina - SSFDP ako odborný garant Slovenských geodetických dní SGD
Prvý krát sme sa oficiálne stali spoluorganizátorom konferencie SGD2014 ako odborný garant. Naši členovia už viac rokov neoficiálne podporovali toto najväčšie podujatie svojho druhu a podielali sa na jeho programe. Ďakujeme Komore geodetov a kartografov za túto možnosť. Radi sa pridáme aj v roku 2015.


20.01.2014 - Bratislava - náučná exkurzia detí z CZŠ Narnia v PÚ SR, OGD

V rámci krúžku 3D Modeler realizovaného SSFDP prostredníctvom nášho skupinového člena Expert_for_3D_Landscape, s.r.o. sa boli deti z CZŠ Narnia pozrieť, ako to vyzerá na odbornom pracovisku Grafickej dokumentácie PÚ SR. Cieľom tejto popularizačnej a vzdelávacej aktivity SSFDP bolo podporiť už od najmladšieho veku záujem detí o vedný odbor fotogrametria a diaľkový prieskum. Záujem boľ veľký a aj nadšenie účastníkov, lebo ide o špičkové digitalizačné pracovisko. Pozreli si svoj zdigitalizovaný obraz v 3D po naskenovaní výkonným laserový skenerom RIEGL VZ400, videli strednoformátový digitálny fotoaparát MamiyaLeaf s 80Mpix zadnou digitálnou stenou, totálnu stanicu Trimble s integrovaným digitálnym fotoaparátom či interiérový skener Steinbichler so štruktúrovaným svetlom. Týmto ďakujeme pracovníkom PÚ SR OGD za ich ochotu a trpezlivosť podeliť sa s deťmi o skúsenosti.


04.04.2013 - Zvolen - Odborná akcia RC_SSFDP_ZV sa predstavuje + VZ
RC_SSFDP_ZV a predseda SSFDP zorganizovali v spolupráci s TU Zvolen odbornú akciu RC_SSFDP_ZV sa predstavuje. Doc. Chudý so svojimi kolegami Ing. Kardošom, Ing. Kurčíkovou, Doc. Fabrikom a Mgr. Koreňom predstavili najnovšie technické vybavenie TU Zvolen na vedu a výskum v oblasti fotogrametrie a diaľkového prieskumu a prebiehajúce projekty. Videli sme pracovisko na spracovanie a stereofotogrametrické vyhodnotenie snímok školského lesného podniku zhotovených leteckou digitálnou kamerou UltraCam. Veľmi nás zaujala miestnosť na 3D virtuálnu prehliadku (cave), v ktorom vďaka systému Sibyla môžu vedeckí pracovníci nasimulovať, ako rýchlo bude rásť les za daných podmienok pri danej starostlivosti, teda nepriamo nazerať do budúcnosti. Rovnako zaujímavé bolo aj vidieť, ako to vyzerá na asi najmodernejšom pracovisku na 3D tlač v SR. Následne sa predstavili profesionálni partneri RC_SSFDP_ZV - ORNTH sro. so svojimi skúsenosťami v oblasti digitalizácie kultúrnych pamiatok fotogrametrickým vyhodnotením snímok zhotovených zo zeme a zo vzduchu a SGS-Holding a.s. so systémom Gatewing X100. Taktiež sme odovzdali čestné členstvo SSFDP Prof. Žíhlavníkovi za jeho dlhoročný prínos k vzdelávaniu a výskumu v odbore fotogrametria a diaľkový prieskum. Následne sa konalo VZ SSFDP. Dúfame, že ďalšie roky sa takto podobne budú môcť predstaviť aj ostatné RC.
        ... späť

        posledná zmena: 03.09.2015 Copyright: © 2008-2015 SSFDP & Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o.